ภาพถ่าย คืออะไรเรามาทำความรู้จักกัน

woman holding black dslr camera
Photo by JESHOOTS.com on Pexels.com

ภาพถ่าย หมายถึง ภาพซึ่งได้มาจากกรรมวิธีการถ่ายภาพ คือ การใช้กล้องถ่ายภาพ วัสดุไวแสงสำหรับบันทึกภาพ และมีกระบวนการในการขยายภาพหรือการพิมพ์ภาพออกมา ภาพถ่ายจึงเกิดจากกระบวนการการถ่ายภาพ ภาพถ่ายที่ดีนั้นจะต้องสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้น สามารถสื่อเรื่องราวได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

ภาพถ่ายในงานวารสารศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ภาพข่าว ภาพสารคดี และภาพโฆษณา

1. ภาพข่าว คือ ภาพที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการถ่ายภาพเสนอต่อ ประชาชนผู้รับสาร ภาพข่าวมักถ่ายโดยไม่มีการตระเตรียมการไว้ล่วงหน้า หรือเตรียมการได้ยาก เป็นภาพที่ถ่ายขณะที่เกิดข่าว โดยอาศัยความสามารถในการถ่ายภาพ การตัดสินใจที่รวดเร็ว และวิจารณญาณด้านวารสารศาสตร์ ประกอบด้วย

2. การถ่ายภาพสารคดี คือ การการถ่ายภาพเรื่องราวที่น่าสนใจนำเสนอความน่าสนใจของเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาพถ่าย

3. ภาพโฆษณา คือ การถ่ายภาพที่มีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคมีความต้องที่จะใช้สิ้นค้านั้น ดังนั้นผู้ถ่ายภาพจึ้งต้องถ่ายภาพสิ้นค้าให้สวยงามเป็นที่ดึงดูดน่าบริโภควิธีการที่จะได้ภาพดังกล่าว

 

You did not specify a price in the shortcode

Support iPicstock

Support author a cup of coffee

$5.00

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.